algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE AMSTERDAM EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EV) DEN HAAG AAN HET BANKAPLEIN 1A
(Gedeponeerd onder nummer 34179289 Kamer van Koophandel te Amsterdam)

Artikel 1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Afnemer: degene die bij Leverancier Producten bestelt en/of met wie Leverancier in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
·         Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten;
·         Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
·         Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van de vereniging Platform PromotionalProducts, die met Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;
·         Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
·         Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
·         Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Leverancier te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
·         Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.
Artikel 2: Toepasselijkheid.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes
van Leverancier en op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze
algemene voorwaarden van toepassing.
Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)
voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de
toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen.
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Leverancier vrijblijvend en dienen
als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding
bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is
komen te vervallen.
Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere
gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze
opgaven zijn slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.
Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst
onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Leverancier
schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering
is gemaakt.
Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid
van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd
als orderbevestiging.
Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Leverancier – voldoende
kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.
Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking
hebbend op door Leverancier gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en
blijven eigendom van Leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet
aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of
nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen
na een daartoe door Leverancier gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van
toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Leverancier.

Artikel 4: Prijzen.
Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/
of andere heffingen.
Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen,
gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Leverancier geldende
prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen
en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende
factoren na de aanbieding mogen door Leverancier aan Afnemer worden
doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging
van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst,
dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van
de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 5: Levering van bewerkte Producten.
Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van
Afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) Produkten is Afnemer verplicht tot aanlevering
van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden.
Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd
haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
Lid 2: Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of
voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de
Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Leverancier
zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de
te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan
Afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen
schriftelijk daarop is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk
in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Advies werkzaamheden en produktontwikkeling.
Lid 1: Leverancier kan desgevraagd adviserend op te treden. Leverancier is gerechtigd
dit separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking
heeft op door of voor rekening van Leverancier ingevolge de Overeenkomst geproduceerde
en/of geleverde Producten.
Lid 2: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele
produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide
projecten met al of niet bewerkte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken
naarspecifiekeprodukten of produktaanvragen van niet concreet omschreven
produkten is Leverancier geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7: Inschakeling van derden.
Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te
schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de
Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 8: Leveringen en Leveringstermijnen. Overmacht.
Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te
beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen
in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de
overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Leverancier verlangde
zekerheid is verstrekt.
Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is
Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie
die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer
dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan
wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde
gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer
te betalen.
Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van
brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen,
niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s,
arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige
gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van Leverancier of andere
derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Leverancier
geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport,
brandstoffen, energie en arbeidskracht.
Lid 4: Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien
wordt overeengekomen dat Leverancier voor het transport zorgdraagt. De overgang
van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze
op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt
plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald
dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het
transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 5: In het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of door
hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal
binnen 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te
melden en een afschrift daarvan te zenden naar Leverancier.
Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door
hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Leverancier voor rekening
en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na
een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst
te ontbinden onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en
onverminderd het recht van Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden
over te gaan.

Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d.
slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of
voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende
Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Leverancier wordt in ieder
geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht
of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is
overeengekomen.

Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij
iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9: Reclames.
Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op
eventuele Gebreken.
Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen
schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de
betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek,
althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt,
aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn
wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en
afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van
de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.
Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen
van Afnemer niet op.
Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van Leverancier terecht
is, is Leverancier te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende,
herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van
de koopprijs.
Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als
bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond
voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de
Afnemer goedgekeurde Specificatie.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.
Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, doch
zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle
krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens
het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en),
waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn
voldaan.
Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan,
is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht
te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle
dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te
houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk
(doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan
derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra
Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze,
aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke
hoofde dan ook tegen Afnemer.
Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door Leverancier geleverde
Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht
van Leverancier. Afnemer dient Leverancier hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte
te stellen.
Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien
Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal
schieten, kan Leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in
welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde
Producten in de feitelijke macht van Leverancier te brengen. Leverancier is voorts
gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen
van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor
alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde
ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor
de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom,
verminderd met de kosten van de terugneming en door Leverancier geleden schade.

Artikel 11: Betaling.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende
lid bepaalde dienen betalingen aan Leverancier te geschieden, in euro’s, hetzij netto
contact, hetzij ten kantore van Leverancier door middel van overmaking naar of storting
op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van
Leverancier, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. De Leverancier is gerechtigd
elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord
verklaart.
Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 3: Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering
voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het
nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Leverancier
gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet
tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander
onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te
late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.
Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge
de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en
heeft Leverancier zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de
vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen
ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage
van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier
toekomende rechten.
Lid 5: Alle door Leverancier ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door
Leverancier ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke
kosten is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een
absoluut minimum van € 250,=.
Lid 6: Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of
deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen
van Afnemer aan Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd,
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.
Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten,
modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking
gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden
(hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te
wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de
Producten waarop zij betrekking hebben.
Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering
van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties,
alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Leverancier.
Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of
andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Leverancier.

Artikel 13: Inbreuk op rechten van derden.
Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Leverancier onherroepelijk
wordt vastgesteld dat een door Leverancier geleverd Product inbreuk maakt
op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Leverancier te
harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op
het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de
voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Leverancier het recht toe daaraan
de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te
verbinden.
Lid 3: Op Leverancier rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden
geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-,
ofterugbetalingverplichting.
Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur,
Specificaties of aanwijzingen, door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik
wordt gemaakt van door of vanwege Afnemer te verstrekken zaken, kan Afnemer
geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer
Leverancier tegen alle aanspraken verbandhoudende met terzake gestelde inbreuken
op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid.
Lid 1: Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:
- de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of leidinggevende
ondergeschikten van Leverancier;
- de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door
Leverancier geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid
bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag
verwachten.
Lid 2: Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk
plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere
bewerkingen van zaken van Afnemer en/of levering van Producten, indien en voor
zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, danwel onvolkomenheden in het door
Afnemer aan Leverancier verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp
maakt op rechten van derden.
Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van
de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de
betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).
Lid 4: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Leverancier in ieder geval
geen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geen
uitkering doet (op verzoek zal Leverancier aan Afnemer een kopie van de betreffende
verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van
Leverancier nooit het bedrag van € 50.000,-- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
Lid 5: Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)
directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk
heeft aanvaard.
Lid 6: Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellen
schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer
aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Leverancier geleverde zaken,
behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is
veroorzaakt door de door Leverancier geleverde Producten.
Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden
is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle
rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden
door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15: Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.
Lid 1: Indien Leverancier aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken
heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer
verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke
reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.
Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde
verplichting, heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,
waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te
verhalen, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

Artikel 16: Ontbinding.
Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel
indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt
zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Leverancier het recht toe – zonder dat
rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel
van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel
of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Leverancier recht op vergoeding van alle directe,
indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk
toekomende rechten.
Lid 2: Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar
verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst
voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken
op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze
algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van
kracht blijft.

Artikel 17: Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.
Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
(veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan zullen uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de
vestigingsplaats van Leverancier is gelegen.

Artikel 18: Overige bepalingen.
Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse, de Duitse,
de Engelse en de Franse taal. Ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de
Nederlandstalige, de Duitstalige, de Engelstalige en/of de Franstalige versie prevaleert
de Nederlandstalige versie.
Lid 2: Deze algemene voorwaarden kunnen door Leverancier (althans door het
Platform Promotionele Producten) worden gewijzigd. Wijzigingen worden door
Leverancier schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer en treden in werking dertig (30)
dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt
aangegeven. Afnemer stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de
alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking
aangegeven datum van inwerkingtreding.
Lid 3: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden
nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat
geval heeft Leverancier het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare
bepaling benadert.

 

Versie oktober 2009